Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sáng ngày 29/5/2017, trường MN Thiên Nga tổ chức buổi học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

             Nội dung của chuyên đề gồm 2 phần   

          Phần 1: Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          Phần 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

           Sau khi tìm hiểu các nội dung trên, các tổ thảo luận, liên hệ và lựa chọn những việc làm theo của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, viên chức. Từ đó, mỗi cá nhân đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phù hợp với nhiệm vụ được phân công; đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân, nhất là người thân và mọi người xung quanh./.