PHÒNG GD & ĐT CAM LÂM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN THIÊN NGA                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:       /TB.MNTN                                         Cam An Bắc, ngày   tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc trẻ trúng tuyển năm học 2020 – 2021

của trường MN Thiên Nga

 

Căn cứ kế hoạch, Quy chế tuyển sinh của trường Mầm non Thiên Nga, xã Cam An Bắc. Trường Mầm non Thiên Nga thông báo đến quý phụ huynh danh sách trẻ trúng tuyển tại trường năm học 2020-2021 (Danh sách đính kèm).

Vậy để tiện việc biên chế lớp được thuận lợi, rất mong phụ huynh đưa cháu đến tựu trường đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- UBND xã Cam An Bắc;                                           

- Đài truyền thanh xã CAB;

- Lưu : VT,MNTN.

 

                                                                                    Mai Đình Lệ Thủy

 

   Danh sách chia lớp năm học 2020-2021(5) (1).xls