Căn cứ công văn số 545/PGDĐT-GDMN ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2020-2021.

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Mầm non Thiên Nga; ngày 16/10/2020 trường Mầm non Thiên Nga tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2020-2021. Thông qua đó, Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2020-2020, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí cao làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp.