Chiều ngày 29/12/2017 trường MN Thiên Nga tổng kết hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường năm học 2017-2018

Thông qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non trong việc tổ chức, xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ theo phương châm “Học bằng chơi, bằng trải nghiêm”, trẻ luôn được trải nghiệm, khám phá và tích cực tham gia các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN.

Kết quả sau gần 2 tháng triển khai, giáo viên đã phối hợp với phụ huynh tạo được môi trường trong và ngoài lớp học phong phú, tạo được nhiều góc mở cho trẻ hoạt động, phù hợp với từng độ tuổi, tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội. Đây là tiền đề vững chắc cho trẻ mầm non bước vào lớp 1./.