Năm học 2016-2017 trường Mầm non Thiên Nga tham gia hội thi "Hội khỏe măng non cấp huyện" do Phòng giáo dục Cam Lâm tổ chức